Polskie Forum Użytkowników GIMP-a

Hyde zone => Hyde park => Gimp gimp gimp: majkelp1982 gimp 24.08.2010, 20:25:59Gimp: Test z Linuxa
Gimp gimp gimp: majkelp1982 gimp 24.08.2010, 20:25:59
Witam
Mam problem z rozwiązaniem dwóch testów z linuxa.
   Być może ktoś będzie chciał sprawdzić swoją wiedzę na temat tego systemu? Będę wdzięczny za jakąkolwiek liczbę odpowiedzi

TEST 1

1. Możliwość współbieżnego wykonywania wielu procesów w systemie z zapewnieniem porównywalnych czasów odpowiedzi określana jest jako:
a) wieloprogramowość
b) wielozadaniowość
c) wieloprocesowość
d) wieloprzetwarzanie

2. Jak określany jest system komputerowy, w którym wiele procesorów dysponuje własną pamięcią lokalną i może komunikować się z innymi procesorami poprzez sieć komunikacyjną ?
a) system rozproszony
b) system wielozadaniowy
c) system wieloprocesorowy

3. Które uprawnienia są konieczne, aby usunąć z katalogu dowiązanie do pliku za pomocą polecenia rm -f katalog/plik ?
a) prawo pisania do pliku
b) prawo pisania do katalogu
c) prawo czytania z katalogu
d) prawo czytania z pliku
e) prawo wykonywania do katalogu

4. Jednym z poleceń umieszczonych w skrypcie o nazwie test jest export VAR=13. Skrypt uruchomiono poleceniem source test. Czy po zakończeniu działania tego skryptu zmienna VAR będzie nadal istniała ?
a) tak
b) nie
c) tylko jeśli skrypt uruchomiono w powłoce sh
d) tylko jeśli skrypt uruchomił użytkownik o nazwie root

5. Jednym z poleceń umieszczonych w skrypcie o nazwie test jest cd /tmp. Podaj jaki będzie bieżący katalog po zakończeniu działania skryptu, jeśli skrypt został uruchomiony za pomocą polecenia:
a) source test,
b) . test,
c) bash test,
c) test (po uprzednim nadaniu praw do wykonywania).

6. Czy użytkownik może zmienić priorytet działającego procesu ?
a) tylko jeśli jest użytkownikiem root
b) tylko własnych procesów
c) każdego procesu
d) każdego procesu pod warunkiem, że jest użytkownikiem root

7. Czy wysłanie sygnału SIGKILL do procesu spowoduje jego zakończenie ?
a) tak zawsze
b) pod warunkiem, że twórca programu nie zmienił domyślnej obsługi tego sygnału
c) pod warunkiem, że sygnał wysłał właściciel procesu lub użytkownik root

8. Czy wysłanie sygnału SIGINT do własnego procesu spowoduje jego zakończenie ?
a) tak zawsze
b) pod warunkiem, że twórca programu nie zmienił domyślnej obsługi tego sygnału
c) pod warunkiem, że sygnał wysłał użytkownik root

9. Proces został uruchomiony w tle. W jaki sposób można go przenieść do wykonania na pierwszym planie ?
a) Ctrl C ; fg
b) Ctrl Z ; fg
c) fg
d) bg2fg

10. Zmienna HOME ma wartość /home/wacek, a katalogiem bieżącym jest /usr/local. Podaj wynik wykonania następujących poleceń w powłoce bash.
a) echo "$HOME"
b) echo "\$HOME"
c) echo 'pwd'
d) echo `pwd`
e) ls *.c
f) ls "*.c"


TEST 2
1. Jak określany jest system komputerowy, który zapewnia krytycznym zadaniom najwyższy
priorytet wykonania ?
a) rygorystyczny system czasu rzeczywistego
b) system wielozadaniowy
c) łagodny system czasu rzeczywistego

2. Jak zbudowane jest jądro systemu Linux
a) jest jednym, monolitycznym programem
b) składa się z wielu oddzielnych programów

3. Czy zwykły użytkownik systemu Linux może uruchomić proces, który będzie miał uprawnienia
użytkownika root ?
a) tak
b) nie

4. Które zmiany identyfikatorów może wykonać każdy użytkownik w swoim procesie ?
a) EUID = UID
b) UID = EUID
c) EUID = SUID
d) UID = SUID

5. Czy algorytm planowania procesów w systemie Linux jest wywłaszczający ?
a) tak
b) nie

6. Planista krótkoterminowy wybiera jeden proces spośród
a) wszystkich procesów w systemie
b) procesów gotowych
c) procesów gotowych i uśpionych
d) procesów uśpionych i zatrzymanych

7. Co przechowują katalogi ?
a) pliki
b) dowiązania
c) dowiązania symboliczne
d) i-węzły

8. Czy katalog jest plikiem ?
a) nie
b) tak

9. Nazwa pliku ./usr/local/bin/nedit zawiera
a) ścieżkę względną
b) ścieżkę bezwzględną

10. Czy operacja chmod g+wx plik spowoduje zmianę zawartości i-węzła pliku ?
a) tak
b) nie
c) tylko w szczególnym przypadku

11. Do czego służą parametry pozycyjne powłoki ?
a) określają poziom powłoki w hierarchii
b) przechowują wartości argumentów wywołania
c) przechowują wartości zmiennych lokalnych powłoki

12. Co robi poniższy skrypt ?

while [ $# -gt 0 ]
do
echo $1
shift
done

a) wyświetla pierwszy argument wywołania
b) wyświetla kolejno wszystkie argumenty wywołania
c) wyświetla kolejno swoją nazwę i wszystkie argumenty wywołania

13. Kiedy wykonywana jest optymalizacja kodu asemblera ?
a) przed asemblacją
b) po asemblacji

14. Wirująca blokada polega na
a) usypianiu procesów i budzeniu ich, gdy semafor osiągnie oczekiwaną wartość
b) cyklicznym sprawdzaniu stanu semafora przez procesy

15. W systemie plików EXT2 przyjęto następujące założenia: rozmiar bloku dyskowego b=1 KB,
rozmiar adresu bloku dyskowego a=8 B. Ile bloków dyskowych zajmie plik o rozmiarze 70 KB
(nie uwzględniać bloku przechowującego i-węzeł, przyjąć, że w i-węźle jest 12 adresów
bezpośrednich)?
a) 70
b) 72
c) 71
d) 141

16. Czy posługując się sekwencją Ctrl+klawisz można wysłać sygnał do:
a) grupy procesów drugoplanowych
b) grupy procesów pierwszoplanowych
c) tylko jednego procesu pierwszoplanowego
d) dowolnie wybranego procesu

17. Użytkownik utworzył nowy plik o nazwie wacek, a następnie wykonał następującą sekwencję
poleceń:
mv wacek gacek
ln –s gacek jacek
cp jacek placek
ln placek bolek
Wszystkie operacje zakończyły się pomyślnie. Ile i-węzłów zostało zużytych ?
a) 4
b) 2
c) 1
d) 3

18. Użytkownik utworzył nowy plik o nazwie wacek, a następnie wykonał następującą sekwencję
poleceń:
mv wacek gacek
ln –s gacek jacek
cp jacek placek
ln placek bolek

Wszystkie operacje zakończyły się pomyślnie. Ile i-węzłów zostało zużytych ?
a) 4
b) 2
c) 1
d) 3

19. Który z poniższych warunków musi spełniać rozwiązanie problemu sekcji krytycznej ?
a) jeżeli żaden proces nie działa w swojej sekcji krytycznej oraz istnieją procesy oczekujące na
wejście do swoich sekcji krytycznych, to wybór procesu następuje w skończonym czasie
b) procesy wchodzą do sekcji krytycznej w ściśle określonej kolejności
c) procesy nie mogą korzystać z tych samych zasobów systemu komputerowego

20. W jaki sposób system Linux implementuje pamięć wirtualną?
a) przez segmentację
b) przez stronicowanie na żądanie
c) przez fragmentację pamięci

21. Zmienna HOME ma wartość /home/bolek, a katalogiem bieżącym jest /tmp. Podaj wynik
wykonania następujących poleceń w powłoce bash.
a) echo ’* ’$HOME’ *’
b) echo \$HOME `pwd`
c) echo "`pwd`"
d) echo `’pwd’`

22. Czy proces serwera, który obsługuje wiele połączeń, tworząc do obsługi każdego z nich nowy
proces potomny jest:
a) serwerem iteracyjnym
b) serwerem współbieżnym

23. Czy ignorowanie i blokowanie sygnału SIGKILL są sobie równoważne ?
a) tak
b) nie
24. Ile procesów zostanie uruchomionych w wyniku wykonania poniższego programu ?

main(int argc, char *argv[])
{
int i;

for (i=0;i<4; i++) {
if ( fork() > 0 ) {
sleep(i);
exit(0);
}
if ( fork() = 0 ) {
sleep(i);
exit(0);
}
}
}

a) 4
b) 5
c) 8
d) 9

25. Która z podanych informacji nie jest zawarta w i-węźle pliku ?
a) data utworzenia pliku
b) identyfikator grupy użytkowników
c) typ pliku
d) rozmiar pliku
e) liczba dowiązań symbolicznych do pliku


Gimp: Odp: Test z Linuxa
Gimp gimp gimp: davlasq gimp 24.08.2010, 20:44:46
A co to ma związanego z Gimpem?


Gimp: Odp: Test z Linuxa
Gimp gimp gimp: Quot gimp 25.08.2010, 10:01:11
O matko... Dział GIMP > Pomocna dłoń > I test z Linuxa.
Przenoszę.